Regelverk

VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND

Monitor Capital Markets i Sverige AB (559157-3570) är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB (556585-1267). Monitor Capital Markets i Sverige AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn och innehar följande tillstånd:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)
 • Handel med finansiella instrument för egen räkning (VPML 2:1 p. 3)
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (VPML 2:1 p. 4)
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (VPML 2:1 p. 5)
 • Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (VPML 2:1 p. 6)
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (VPML 2:1 p. 7)
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (VPML 2:2 p. 1)
 • Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument (VPML 2:2 p. 2)
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp (VPML 2:2 p. 3)
 • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (VPML 2:2 p. 6)
 • Ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen (VPML 2:2 p. 8)
 • Annan sidoverksamhet för att agera som Certified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på First North (VPML 2:3 första stycket)
 • Försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling

Mangold Fondkommission AB har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID i Danmark, Finland, Luxemburg, Norge, Polen, Tyskland och Österrike 

SWEDSEC

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) är anslutet till Swedsec Licensiering AB.

Swedsec Licensiering AB (Swedsec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Verksamheten grundar sig i att skapa höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

– Alla mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB är Swedseclicensierade.

KLAGOMÅL

Vi strävar efter att tillgodose hög kvalitet med kunden i fokus och din åsikt är viktig för oss. Vid eventuella synpunkter ber vi dig att i första hand ta kontakt med ansvarig mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du kontakta Mangolds klagomålsansvariga person. Adressera följande:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm
klagomalsansvarig@mangold.se

Vill du diskutera med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ditt ärende prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.