Regelverk

Värdepapperstillstånd

Monitor Capital Markets i Sverige AB (559157-3570) är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB (556585-1267) som är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Monitor Capital Markets i Sverige AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1)

Swedsec

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) är anslutet till Swedsec Licensiering AB.

Swedsec Licensiering AB (Swedsec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Verksamheten grundar sig i att skapa höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

Alla mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB är Swedseclicensierade.

Klagomål

Vi strävar efter att tillgodose hög kvalitet med kunden i fokus och din åsikt är viktig för oss. Vid eventuella synpunkter ber vi dig att i första hand ta kontakt med ansvarig mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du kontakta Mangolds klagomålsansvariga person. Mangold ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet under våra tillstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Adressera följande:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm

Vill du diskutera med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ditt ärende prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Integritetspolicy

För att du som kund ska kunna del av våra tjänster och erbjudanden behöver Monitor Capital Markets samla in och behandla viss information om dig. Nedan framgår det hur Monitor Capital Markets behandlar, värnar och ansvarar för den information vi får in. Inom denna policy kommer vi att förklara Monitor Capital Markets principer för personuppgiftsbehandling – varför vi överhuvudtaget behöver behandla personuppgifter och på vilken laglig grund insamlingen vilar. Monitor Capital Markets gör detta för att efterleva gällande regleringar på området men främst för att du som potentiell kund ska kunna känna dig trygg hos oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till en levande person. Det kan vara allt från personnummer, namn och adress till uppgifter som IP-adress, depånummer eller inspelade samtal. Det väsentliga är att det är uppgifter som kan kopplas till dig som person.

Behandling av personuppgifter

En behandling av personuppgifter innebär en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande en personuppgift. Behandlingen skulle kunna omfatta insamling, lagring, användning, läsning eller radering av en personuppgift.

Monitor Capital Markets behandling av dina personuppgifter kommer alltid att följa gällande principer som gäller för behandling av personuppgifter; bland annat att den sker på ett lagligt, korrekt, transparent och ändamålsenligt sätt samt så säkert som möjligt.

Om vem samlar vi in information

Monitor Capital Markets samlar in information om dig som är potentiell kund i egenskap av aktieägare i onoterat bolag. Monitor Capital Markets samlar även in information om personer, som i egenskap av borgensman, fullmaktsgivare- samt havare, företrädare, inbetalare eller pantsättare ingår ett avtal med Monitor Capital Markets eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Hur samlar vi in informationen

Den information som lagras och behandlas hos Monitor Capital Markets inhämtas som huvudregel från offentliga handlingar samt uppgifter som lämnas av potentiell kund. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, kontaktuppgifter och ekonomiska förhållanden. Monitor Capital Markets kan även samla in identitetsdokumentation; exempelvis passkopior, körkort eller annan dokumentation i syfte att styrka din identitet.

Även kommunikation via e-post eller inkomna telefonsamtal kan sparas respektive spelas in.

Utöver information som vi får av dig kan vi samla information från externa aktörer i syfte att fullfölja våra uppdrag. Sådan information kan inhämtas från det statliga personadressregistret, kreditupplysningsföretag samt genom internationella sanktionslistor för att förhindra att vi som finansiellt institut utnyttjas för penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Den lagliga grunden

Vi behandlar dina personuppgifter endast när behov föreligger och med lagstöd. De vanligaste orsakerna till att vi hanterar dina uppgifter är när vi ska förbereda, administrera och dokumentera avtal, verifiera identitet, skydda rättsliga intressen eller andra rättsliga förpliktelser som till exempel penningtvättslagstiftningen och bokföringslagstiftningen. Även samtycke från dig kan ligga som grund för personuppgiftsbehandlingen.

Lagringstiden

Monitor Capital Markets lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år. I vissa fall kan uppgifterna emellertid sparas längre eller kortare tid på grund av lagstiftningskrav (bokföring sju år eller penningtvätt fem år)

Säkerhetsåtgärder

Monitor Capital Markets värnar om din personliga integritet och har tydliga interna riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas och skyddas. Monitor Capital Markets vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, båda tekniska och organisatoriska, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Vem har tillgång till uppgifterna

Som huvudregel kommer inte någon utanför Monitor Capital Marketskoncernen att ha tillgång till de uppgifter som lämnas. För det fall uppgifter lämnas till en extern part (till exempel Mobilt BankID) är det huvudsakligen i syfte att fullfölja ingångna avtal.

Överföring till tredje land

Ett tredje land är länder utanför EU och EES.

Monitor Capital Markets kommer som utgångspunkt inte att överföra några personuppgifter till tredje land. Vid de fall detta behövs kommer Monitor Capital Markets att informera om detta och inhämta samtycke innan så kan ske.

Personuppgiftsansvarig

Monitor Capital Markets är personuppgiftsansvarig. Inom Monitor Capital Markets har vi även en Dataskyddsombud som i sin roll ska verka för regelefterlevnaden. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig av Monitor Capital Markets kan du begära detta skriftligen genom att skicka ett brev till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du kan vända dig om du har några frågor eller vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter:

Monitor Capital Markets
Att: GDPR
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm